Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Kinderspecialisten

Studiedagen

Onderwerpen:

  • Ontwikkeling kleutervaardigheden en schrijfvoorwaarden in groep 1 en 2
  • Schrijfmotoriek en schrijfmateriaal vanaf groep 3
  • Sensorische informatieverwerking
  • DCD: Developmental Coördination Disorder

De exacte inhoud wordt in samenspraak ingevuld.

De kosten worden hierop afgestemd.

Voor informatie kunt u contact opnemen.

Ergotherapie en school

Wij hebben als ergotherapeut een rol in het vergroten of verbeteren van deelname aan de dagelijkse zaken op school, bij het leren, het spelen en de sociale interacties. Hiervoor kunnen we in de klas observeren om de motorische en procesmatige capaciteiten van een kind in kaart te brengen, die nodig zijn voor het uitvoeren van schooltaken in de klas. Zo krijgen we een beeld van de sterkten en zwakten van een kind en hoe deze de schoolvaardigheden beïnvloeden. Afhankelijk hiervan adviseren we wat er nodig is in de klas en of er reden is voor het volgen van kinderergotherapie. Het werken in de klas behoort ook tot onze mogelijkheden en kan in gezamenlijk overleg worden ingezet. Dit wordt soms door de zorgverzekeraar vergoed, soms vanuit het PGB of een arrangement.

Projecten op school

Omdat u als leerkracht een kind een groot deel van de dag begeleidt, vinden we een goede afstemming met u belangrijk. U zult regelmatig door de ouders op de hoogte worden gehouden. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan telefonisch overleg of een schoolbezoek worden afgesproken.

Eelke (zij heeft de praktijk opgericht en is in 2021 met poensioen gegaan) heeft een boek geschreven specifiek voor leerkrachten.
‘DCD hulpgids voor leerkrachten, achtergrond en adviezen bij de motorische coördinatiestoornis’ , zie www.uitgeverijpica.nl.

In 2015-2016 liepen er drie projecten op reguliere basisschool en school voor speciaal onderwijs. Het doel was: verbetering van het (voorbereidend) schrijven. Hierbij werd gestart vanuit een studiemiddag, waarna de leerkrachten een aantal malen in de klas werden begeleid bij de praktische toepassing tijdens de ( voorbereidende) schrijfles. Hierbij stond steeds de leervraag van de leerkracht centraal. Dit coachingstraject werd bekostigd door de scholen.

In 2016 en 2017 zijn de leerkrachten van de groepen 1 en 2 van basisschool De Wartburg begeleid bij de vraag hoe de kinderen in hun fijn motorische ontwikkeling te stimuleren. Na een studiemiddag is in alle kleutergroepen 3 keer een uur met de leerkracht samen gewerkt met een klein groepje kinderen. Ook dit is bekostigd door de school.